Magyar Szó, július by yuhar - Issuu

Megszakítja a kar- és lábízületek kezelését, II. FEJEZET

Edzéselmélet - Módszertan

Orvosok Lapja, E hatalmas román szakszervezet augusztus xo-én tartotta ezévi kon­gresszusát Bukarestben az Akadémia üléstermében. Réti Endre dr.

  • Hogyan lehet kezelni a lábfej lábszárcsontját
  • Műtét térd artrózis kezelés
  • A láb ízületi betegség kezelése - Ekcéma
  • Csípőízület biomechanikája Hét Dátum Témakör 1.
  • Fáj, amikor a csípőízület jár
  • Mintamenü térd artrózisához
  • Ízületi betegség cukorbetegséggel
  • Terjedelme: min.

Alkalmazottak Szakszervezetének nevében vendég- kéut üdvözölte a román kongresz- szust és rámutatott arra, hogy a nemzetközi elzárkózás gyűlöletet hir­dető politikáj a után a demokratikus országok dolgozóinak feladata, hogy a nemzetek közötti szolidaritás és az emberi s szakmai együttműködés szellemében megismerjék egymást s közelebb hozzák egymáshoz a ro­mán és a magyar népet is.

A kon­gresszus delegátusunk beszédét hosz- szas tetszéssel és köszönettel fo­gadta. A négynapos kongresszust Danie- lopolu professzor, a híres fiziológus, az orvosi akadémia elnöke nyitotta meg. Hangsúlyozta, hogy bár egyik párthoz sem tartozik nagy hive az e.

Egyetlen kormány sem bocsá­tott a tudományos kutatás céljaira olyan összegeket, mint a jelenlegi.

Gyógyászat 1900. január-december

A konferencia résztvevői sűrűn hangoztatták a nemzetközi és a nemzetiségek közötti békés munka fontos követelését és minden Erdély­ből érkezett delegátusnak román­nak és magyarnak egyaránt feltet­ték a kérdést: — mit tett az ön által képviselt szakszervezet a nem­zetiségi megbékélés vállfájdalom orvosi kezelése Egyetlen szem­pontunk van : demokrata-e az illető vagy sem.

Egymillió vérbajos, egy és félmillió go.

vállfájdalom kezelésére szolgáló gyógyszerek dimexid novokaiinnal ízületi fájdalmak kezelésére

Szenkovics, a román Szakszerve­zeti Tanács titkára rámutatott arra, hogy a múltban a börtönökben százával haltak éhen orvosi asszisz­tencia mellett azok a megszakítja a kar- és lábízületek kezelését és férfiak, akiknek egyetlen bűnük volt, hogy a nép szabadságáért harcoltak. Ez a szellem most megváltozott. A Szaktanács — mondta emelt han­gon — meg fogja tudni akadályozni, hogy a politikai szabadság ürügye alatt bárki is megkísérelje eltéríteni a szakszervezeteket élesen körvona­lazott, demokratikus célkitűzéseiktől.

megszakítja a kar- és lábízületek kezelését

Néhány őszinte szó az ingyenes klinikai munkáról A szabad véleménynyilvá­nítás jogán közöljük a beér­kezett alábbi levelet: Igen tisztelt Szerkesztő úr! Az utóbbi időben a klinikai orvo­sok ülésein mind gyakrabban és mind hangosabban hangzik fel a kö­vetelés : »Ne tűrjük, hogy a kultusz- miniszter ingyenes munkát követel­jen és fogadjon el a klinikai gyakor­nokoktól és tanársegédektől 1 Fize­tést minden klinikai alkalmazott­nak!

Azt hi­szem, nincsen orvos az egyetem falain belül és kívül, de még allami funk­cionárius sincs, aki nem tartaná jo­gosnak.

Az okok listája

Jogos elsősorban azért, mert ingyenes munkát senkitől sem szabad követelni, de még elfogadni sem ; de jogos azért is, mert az ingyenes mun­ka sohasem lehet teljesértékű. Már­pedig nemcsak nekünk, a artrózis méhkezelés tagjainak, hanem az egész közösség­nek érdeke az, hogy az orvos teljes­értékű munkát végezzen.

A kérdést nem is azért teszem szóvá, mintha én más véleményen volnék, de Ennek a követelésnek — úgy, ahogyan az az üléseken elhang­zik — némi sértődött íze van befelé és egy rosszul titkolt támadó éle ki­felé, mindenki felé, aki felelőssé te­hető a sérelemért, tehát elsősorban a kultuszminiszter felé, de talán nem kevésbbé a klinikák üzemi bizott­ságai, a szakszervezet, sőt talán a munkáspártok felé is, akiket szokás és illik minden gravamenért felelőssé tenni.

Valahogyan az a benyomása az embernek, mikor ezeket az izga­lomtól fűtött arcokat látja, mintha nem is annyira a sérelmes elv volna a lényeg, mint inkább a támadás, melyre feljogosít. Kérem ezeket a fiatal kartársa­kat ; legközelebb, mielőtt olyan fel­háborodottan csapnak az asztalra, gondolják meg a következőket : A múlt rezsimek az elmúlt 30 esz­tendőben egyetlen gesztust sem tet­tek abban az irányban, hogy a kli­nikai orvosok státusát rendezzék, holott Magyarország az említett időszakban relatíve gazdag ország Lupu professzor, a bukaresti egye­tem belgyógyásza elnöki beszédében kifejtette, hogy a szakszervezeti mozgalom célja nemcsak a tagok érdekeinek védelme, hanem még sokkal inkább az, hogy a munkát a civilizált társadalom egyetlen szo­ciális értékévé emelje.

Orvosok Lapja, 1946. július-december (2. évfolyam 13-26. szám)

A múlt szá­zad — úgymond — megteremtette a nacionalista embert. Nekünk, ha nem akarunk elpusztulni, meg kell teremtenünk a nemzetközi embert.

megszakítja a kar- és lábízületek kezelését milyen kenőcs a kar ízületéről

Megrendítő volt, amint a jassy-i delegátus elmondta, hogy — ben vidékükön Sem em­beri, sem anyagi segítség nem állt rendelkezésükre a járvány elleni harcban. Jelenleg is Moldovában egy orvos jut Ezzel kapcsolatban Cupcea államtitkár kö­zölte, hogy a romániai orvos közül Bukarestben megszakítja a kar- és lábízületek kezelését, a többiek nagyrésze is városokban dolgozik és falun csupán orvos helyezkedett el. Nanu doktor be­számolt arról, hogy a falusi egészség­ügy javítására orvosi és e.

ízületi fájdalom és kezelése

A kongresszus utolsó napján Groza miniszterelnök felhívta a konferencia résztvevőit a fasizmus, rasszizmus és sovinizmus elleni küzdelemre. A gyűlés óriási ünneplésben része­sítette a miniszterelnököt, akinek bemutatták a budapesti vendég­delegátust, és Groza a gyűlés csendje közepette magyar nyelven szivélye­volt, egy ország, melynek kis meg­erőltetéssel sikerült volna akár fizetéses klinikai állást kreálnia.

De nem tette! Nem tette pedig azért, mert nem gondolkodott szociálisan, mert szívesen fogadta el az ingyenes orvosi munkát, de főleg azért nem, mert éppen az volt a célja, hogy az egyetem berkeibe csak a felső tízezer sarjai, a vezető osztály fiai kerüljenek, az az elem, amely kevés tehetséggel, de sok pénzzel ki tudta böjtölni az utat, mely'a docenturához, esetleg a katedrához vezetett.

megszakítja a kar- és lábízületek kezelését cikória ízületi kezelés

El is érte a cél­ját : nagyrészt a saját kreatúráival töltötte meg az egyetemet és kiszo­rította onnan a kispolgári, munkás- vagy parasztcsaládból származó te­hetséges prvost. Azokban az évtize­dekben, Ön, kedves Kollégám — aki az utolsó ülésen olyan megszakítja a kar- és lábízületek kezelését csap­kodta hátam mögött a padot — valószínűleg be sem tehette volna a lábát az egyetem szent falai közé, vagy — ha valamilyen szerencsés véletlen folytán mégis sikerült volna bekerülnie a gyakornoki karba és ott 2—3 évet kiböj tölnie — nem vehetett volna részt semmiféle tiltakozó ülésen egyszerűen azért, mert annakidején nem rendezhettünk semmiféle ülést.

Mi, akiknek és közötti 20 esztendőben mégis sikerült kiböj- tölni a 6 gyakornoki esztendőt a kli­

saki ízületi kezelési vélemények térdízület ragasztásainak ízületi kezelése